İnmede Risk Faktörleri

stroke

İnmede Risk Faktörleri

Değiştirilemeyen Risk Faktörleri
1. Yaş
2. Cinsiyet (erkeklerde daha fazla ancak, kadında daha mortal)
3. Düşük Doğum Ağırlığı
4. Irk (beyaz ırkta, çinli ve siyah ırka göre daha az görülüyor)
5. Genetik Faktörler

Kesinleşmiş Faktörler
1. Hipertansiyon
2. Sigara
3. Diyabet
4. Dislipidemi
5. Atrial Fibrilasyon
6. Diğer Kalp Hastalıkları
7. Asemptomatik Karotis Arter Stenozu
8. Orak Hücreli Anemi
9. Postmenopozal Hormon Tedavisi
10. Oral Kontraseptif Kullanımı
11. Diyet ve Beslenme
12. Fiziksel İnaktivite ve Obezite

Daha Az Kesinleşmiş Faktörler
1. Metabolik Sendrom
2. Migren
3. Alkol Kullanımı
4. İlaç Bağımlılığı
5. Uykuda Solunum Bozukluğu
6. Hiperhomosisteinemi
7. Lipoprotein-a Artışı
8. Hiperkoagülabilite
9. Enflamasyon-Enfeksiyon